Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: An’der Ontwerp, gevestigd aan Doctor Lelystraat 14, 3332 BA Zwijndrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63090198.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de opdracht of aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 De Opdrachtgever zal tijdig alle informatie en materialen verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

5. Tarieven en Betaling

5.1 De tarieven van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op het overeengekomen project en worden vermeld in de offerte. Bijkomende kosten kunnen separaat worden doorberekend.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die het directe gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Het intellectuele eigendom van door Opdrachtnemer ontwikkelde materialen, zoals ontwerpen en creaties, blijft bij Opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.

8. Geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

9. Overige Bepalingen

9.1 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
9.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.